Avenidaparkhotel.cz
wifi           tel   +420 774 482 605       cs

Ubytovací řád a storno podmínky

Ubytovací řád a storno podmínky

Avenida Park Hotel

U Kamenných lázní 335/23
415 01 Teplice
Provozovatel: Avenida Park Hotel s.r.o.

Revoluční 1082/8, Praha 110 00

IČ: 28880030 DIČ: 28880030

I. Podmínky a způsob ubytování

 1. Ubytovací zařízení Avenida Park Hotel  (dále jen „hotel“) je oprávněno ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hoteluy, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně. S ohledem na povinnost hlásit ubytování dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží host nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence ubytovatele. V případě, kdy host nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si ubytovatel právo hosta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má host povinnost uhradit storno poplatek dle bodu II odst. 6 těchto podmínek.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 14 hod. do 20 hod. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.
 4. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 11.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 11.00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi ubytovnou a hostem ke dni, ke kterému měl host řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si hotel právo zamezit hostu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si hotel vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným hostem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč pověřenému zaměstnanci hotel u a oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel  si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené hostem do pokoje poté, co host uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi hotelem a hostem.
 5. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel  nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.
 6. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 7. Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem hotelu nejpozději v den zahájení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci ubytovny.
 8. Hotel  si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování hosta neodpovídá dobrým mravům, host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je host či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 9. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jejích zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

II. Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem ubytovny, nejpozději však v den zahájení pobytu na základě předložení účtu, resp. faktury, spolu s vyúčtováním poskytnutých záloh ze strany klienta. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.
 2. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.
 3. Hotel si vyhrazuje právo požadovat od klienta při rezervaci identifikační údaje platební karty  a rovněž zálohu ve výši ceny pobytu za celý pobyt v hotelu. Rezervace se pro hotel stává závaznou až po obdržení úhrady zálohy na účet ubytovny. Hotel je oprávněna částku ve výši zálohy zablokovat na platební kartě, jejíž číslo klient sdělí při rezervaci a to formou předautorizace platby.
 4. Host může zrušit rezervaci zdarma do 30 dnů před příjezdem. V případě zrušení rezervace méně než 30 dnů před příjezdem host zaplatí 50 % z celkové ceny. 
 5. Hotel vyžaduje zaplacení 50 % z celkové částky ve lhůtě minimálně 30 dní před příjezdem, v případě rezervací, které budou provedeny v kratší době než 30 dní před příjezdem, je vyžadována do 3 dnů od rezervace. Platba může být provedena stržením z kreditní karty nebo připsáním na účet ve prospěch hotelu nejdpozději do 3 dnů od rezervace. Pokud host tuto částku v uvedených termínech neuhradí, hotel si vyhrazuje právo hostovu rezervaci zrušit. 

V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 18:00 hodin dne, který je třicátým dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace bezplatné a hotel zruší předautorizaci platby na platební kartě, jejíž číslo klient sdělil při rezervaci.

 1. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu po 18:00 hodině dne, který je druhým dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno. Hotel strhne klientovi z platební karty částku odpovídající platbě za pobyt dokončením předautorizované platby nebo provede úhradu započtením uhrazené zálohy.
 2. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s ubytovnou a může být provedeno nejpozději do 18 hodiny dne který je třicátým dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování.
 3. Hotel je oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje, přičemž je hotel oprávněn provést blokaci a stržení takto vyúčtovaných částek na platební kartě hosta.

III. Zodpovědnost hotelu a klienta

 1. Hotel zodpovídá za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem v ubytovací části podle obecně závazných předpisů.
 2. Hotel klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři ubytovny zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku hotelu má hotel právo na náhradu škody. Hodnota inventáře pokoje je stanovena v písemném záznamu nacházejícím se na recepci. Je v zájmu klienta informovat se o jeho obsahu v případě znehodnocení nebo poškození zařízení v pokoji. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách hotelu a pobyt jim tam umožnil klient.
 3. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 14 dní od doručení klientovi za předpokladu, že ubytovna rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 4. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení ubytovny v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 5. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje pracovníka hotelu. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 6. Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál ubytovny.

IV. Všeobecně platné ustanovení.

 1. Hosté nejsou oprávněni přijímat v prostorách ubytovny návštěvy či umožnit vstup do prostor hotelu neubytovaným třetím osobám.
 2. V pokoji  nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení ubytovny, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V hotelu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým hotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje u pověřeného pracovníka hotelu. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 tis. Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 5.  V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 50 Euro za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V případě, že host poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky.
 6. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn  informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.
 7. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat v prostorách hotelu jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance hotelu nebo na základě předcházející dohody klienta s hotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich zdravotní způsobilost. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření:
  • Psům a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v těch prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje.
  • Ve všech veřejných prostorách hotelu musí být každý pes na vodítku a mít náhubek.
  • V případě jakéhokoliv poškození zařízení ubytovny zvířetem je klient povinen zaplatit škodu v plné výši.
  • Za zvíře zodpovídá v plném rozsahu majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil.
  • Za výše uvedené porušení pravidel a opatření, vyjma přímého poškození majetku, které je účtováno hostu v plné výši, bude hostovi účtována za dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěný zvířetem částka až ve výši 1 tis. Kč.
  • Hotel si vyhrazuje právo vyúčtovat případně i přímé náklady za čištění, jež budou převyšovat výše uvedenou částku, a to v plné výši. Hotel si také vyhrazuje právo k úhradě/zaplacení nových lůžkovin, jež byly použity pro odpočinek zvířat. Tyto lůžkoviny budou hostovi vyúčtovány v plné výši.
  • Úklid a kontrola pokoje, kde je host ubytován i se zvířetem musí být umožněn tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných hostů ubytovny. Kontrola musí být umožněna, alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění.
 8. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji s balkonem zavřít dveře na balkon, zavřít okna a zamknout dveře. Za ztrátu klíčů účtuje hotel částku 300,- Kč za kus.
 9. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 10. Hotel  doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách ubytovny
 11. V čase od 22.00 hod do 06.00 hod je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách ubytovny společenské akce i po 22.00 h, a to v prostorách k tomu určených. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách hotelu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem ubytovny upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 12. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 13. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu  přijímá vedení hotelu.
 14. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 15. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje ubytovna klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 16. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly ubytovny, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 17. Host poskytující ubytovateli při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů uděluje souhlas k manuálnímu i automatickému zpracování osobních údajů, které poskytl, a to na dobu nezbytně nutnou.  Účelem zpracování je poskytnutí ubytovacích služeb jakož i nabízení dalších produktů a služeb. Tento souhlas je udělen společnosti Avenida Park Hotel s.r.o. Tento souhlas je host oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu hotelavenida@seznam.cz nebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti. Host svým podpisem odsouhlasil, že se obeznámil se všemi provozními řády ubytovny. Ubytování hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 

Ubytovací řád je platný od 1.4.2019